Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Υπόμνημα για τη Διδασκαλία 2ης Ξένης Γλώσσας Π. Β. Εκπαίδευση Ηπείρου

Προς

Την Περιφερειακή Διευθύντρια Π & Β Εκπαίδευσης Ηπείρου

56/14-09-2011

Ιωάννινα, 14-09-2011

Θέμα: Διδασκαλία της 2ης Ξένης γλώσσας στην Α/θμια & Β/θμια Εκπ/ση Ηπείρου

Αξιότιμη κα Διευθύντρια

της Περιφερειακής Δ/νσης Π & Β Εκπ/σης Ηπείρου,

Σύμφωνα με τις τελευταίες εγκυκλίους του ΥΠ.ΔΒΜ.Θ (71103/Γ2/24-06-2011 και Φ.12.555/66447/Γ1/10-06-2011) που αφορούν στη Διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο και Δημοτικό αντίστοιχα, για τη λειτουργία τμημάτων 2ης ξένης γλώσσας απαιτείται ελάχιστος αριθμός 15 μαθητών και σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών 12. Είναι γνωστό ότι σε περιφερειακά (και μη) σχολεία των Νομών της περιφέρειας Ηπείρου ο συνολικός αριθμός της τάξης ή και της σχολικής μονάδας μπορεί να είναι μικρότερος του 15. Επομένως η 2η ξένη γλώσσα θα πρέπει να διδαχθεί σε ολιγομελή τμήματα όπως και τα υπόλοιπα μαθήματα. Ωστόσο, Διευθυντές των προαναφερόμενων σχολείων ενημερώθηκαν ότι οι σχολικές τους μονάδες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία τμημάτων 2ης ξ.γλ. Μία τέτοια απόφαση καταργεί το δικαίωμα των μαθητών για «ίσες ευκαιρίες μάθησης», δημιουργεί σχολεία ελιτίστικα και μη, αφού δεν θα παρέχει ισότιμους τίτλους σπουδών. Προτείνουμε την επανεξέταση του υποχρεωτικού αριθμού μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων 2ης ξ.γλ. στις σχολικές μονάδες με μικρό δυναμικό μαθητών.

Επίσης, για την εύρυθμη λειτουργία των προαναφερόμενων σχολικών μονάδων της Β/θμιας Εκπ/σης αλλά και για τη διατήρηση των οργανικών θέσεων σε αυτά των εκπαιδευτικών, προτείνουμε η οργανικότητα να υπολογίζεται στο σύνολο των όμορων σχολείων ή στην ίδια περιοχή μετάθεσης, δηλαδή η οργανική να προκύπτει από το σύνολο των ωρών που υπάρχουν στην περιοχή, όπως για παράδειγμα, θα μπορούσε να ισχύσει στην περίπτωση του Γυμνασίου Χρυσοβίτσας και Μηλιωτάδων.

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η επιλογή της 2ης Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία θα έπρεπε να καθορίζεται με βάση και τις οργανικές θέσεις των Γυμνασίων, αφού αποτελούν σχολεία υποδοχής των μαθητών των Δημοτικών. Για παράδειγμα, αν σε ένα Δημοτικό αποφασιστεί η Διδασκαλία της Γερμανικής ενώ στο Γυμνάσιο που δέχεται τους μαθητές του συγκεκριμένου Δημοτικού υπάρχει οργανική Γαλλικής, σταδιακά θα καταργηθεί η οργανική θέση της Γαλλικής (και αντίστροφα και για τη Γερμανική σε άλλα σχολεία). Προτείνουμε τη συνεργασία των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης καθώς και των Σχολικών Συμβούλων ειδικότητας (ΠΕ05, ΠΕ07) ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα όπως τα προαναφερόμενα. Επίσης η πρότασή μας εξασφαλίζει τη συνέχεια της διδασκαλίας της ίδιας γλώσσας στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο και δημιουργεί ιδανικές προϋποθέσεις για τη σύνδεση της δημόσιας εκμάθησης της ξ. γλ. με την κρατική πιστοποίηση. Επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η σύνδεση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης.

Ακόμη, κρίνεται απαραίτητο, για να διασφαλίζεται το δικαίωμα επιλογής των μαθητών σε μικρές πόλεις όπως η Πάργα όπου υπάρχουν δύο Δημοτικά, να λειτουργεί ισότιμα στο ένα Δημοτικό η Γαλλική και στο 2ο η Γερμανική ώστε να δημιουργούνται δύο «υγιή» τμήματα (δηλαδή με ικανοποιητικό αριθμό μαθητών) στο Γυμνάσιο, ένα Γαλλόφωνο και ένα Γερμανόφωνο, λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής (τουρισμός).

Το ίδιο ενδείκνυται να γίνεται και σε όμορα σχολεία (πχ Δημοτικό Κατσικά & Κουτσελιού, Δημοτικά Ανατολής….) ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης των μαθητών σε σχολείο όπου διδάσκεται η γλώσσα της επιλογής τους. Ωστόσο παρατηρείται στην εισηγητική πρόταση της Α/θμιας Εκπ/σης του N. Ιωαννίνων ο χαρακτηρισμός όλων των Δημοτικών Σχολείων μιας ολόκληρης περιοχής ως Γερμανόφωνα (αλλά και της Α/θμιας Πρέβεζας πχ στη Γ΄περιοχή μετάθεσης) και αντιλαμβάνεστε τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό βασικά στους μαθητές (ψυχοπαιδαγωγικές, μαθησιακές και συναισθηματικές), καθώς και στους γονείς και εκπαιδευτικούς της Γαλλικής.

Επιπλέον, η κατάργηση της διδασκαλίας της Ιταλικής Γλώσσας δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα αναφορικά με την ένταξη των μαθητών στα ήδη προχωρημένα τμήματα της 2ης Ξένης Γλώσσας. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε τη δημιουργία τμημάτων αρχαρίων (με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων) που θα λειτουργούν παράλληλα με τα υπάρχοντα κατά τάξη τμήματα Γαλλικών ή Γερμανικών. Η πρότασή μας αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι η παρουσία των «παρατηρητών μαθητών» στις τάξεις Γαλλικής ή Γερμανικής θα παρακωλύει το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο των καθηγητών.

Όσον αναφορά στο Νέο Λύκειο, αξίζει να επισημανθεί ότι το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον απαιτεί αυξημένες γλωσσικές ικανότητες σε δύο τουλάχιστο ξένες γλώσσες εκτός της μητρικής. Κατά συνέπεια, προτείνουμε την επανεξέταση του σχεδιασμού της ξενόγλωσσης δημόσιας εκπαίδευσης για το Νέο Λύκειο. Ένα σύγχρονο Απολυτήριο, ισότιμο του Baccalauréat θα πρέπει να αποδεικνύει την επάρκεια δύο ξένων γλωσσών επιπέδου Γ2 & Β2 αντίστοιχα.

Τέλος, σύμφωνα με τη Διαταγή 69598/Γ2/10-07-2006, Φ.Ε.Κ. 1050Β’, πρέπει οι υπάρχοντες εκπαιδευτικοί με οργανική θέση να καλύπτουν το ωράριό τους και με μαθήματα Β’ ανάθεσης στη σχολική μονάδα όπου ανήκουν. Προκειμένου να αποκτήσουν (ή να βελτιώσουν τη) διδακτική επάρκεια και ετοιμότητα στα μαθήματα β΄ανάθεσης προτείνουμε την ουσιαστική και συστηματική επιμόρφωση (με πιστοποίηση) των εκπαιδευτικών ώστε να κατοχυρώνουν το δικαίωμα διδασκαλίας των μαθημάτων Β΄ανάθεσης..

Τα παραπάνω προτείνονται αφού συνεκτιμήσαμε τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας για ποιοτικότερη εκπαίδευση και το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.

Εκτιμώντας τη μέχρι τώρα εποικοδομητική συνεργασία μας, παρακαλούμε να κοινοποιήσετε τις προτάσεις μας στην αρμόδια Υπουργό και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επανεξεταστούν τα προαναφερόμενα ζητήματα.

Με εκτίμηση,

Τομέας Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ηπείρου

Ελληνο-Γαλλικός Σύλλογος Ιωαννίνων


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γρ. κ. Υπουργού.

2. Γρ. κ. Υφυπουργού Ε. Χριστοφιλοπούλου.

3. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα.

4. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης

5. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας

6. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων

7. Γρ. Γ. Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΕ & ΔΕ

8. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης

9. Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης - Τμήμα Α΄

10. Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης - Τμήμα Α΄

11. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

12. Γραφεία Συμβούλων Εκπαίδευσης Εξωτερικού (μέσω ΔΙΠΟΔΕ).

13. Δ/νση ΠΟΔΕ

14. Δ/νση Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

15. Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

16. Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού.

17. Κ.Ε.Ε. Αγ. Ανδρέα 2 10556 Πλάκα, Αθήνα

18. Ο.Ε.Π.Ε.Κ.

19. Π.Ε.Κ. ΗΠΕΙΡΟΥ

20. ΟΛΜΕ, Κορνάρου 2, ΑΘΗΝΑ.

21. ΕΛΜΕ Ν. Ιωαννίνων

22. ΔΟΕ, Ξενοφώντος 15α , ΑΘΗΝΑ

23. Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Ιωαννίνων

24. Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων

25. Π.Ε. Ιωαννίνων

26. Δ.Ε. Ιωαννίνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου